close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OCHRONA ZDROWIA

 •  

  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) jest wyspecjalizowaną agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Celem nadrzędnym Organizacji jest zapewnienie społeczeństwu w ujęciu globalnym jak najszerszego dostępu do świadczeń zdrowotnych. W swoich działaniach wpływa ona na kształt badań w dziedzinie zdrowia, ustala normy i standardy, w oparciu o dowody naukowe formułuje opcje globalnej polityki w dziedzinie zdrowia. Udziela szerokiego wsparcia technicznego państwom członkowskim.

   

  Światowa Organizacja Zdrowia została założona w 1948 roku. Zrzesza obecnie 194 państwa. Siedziba główna Organizacji mieści się w Genewie, natomiast 6 regionalnych biur WHO zlokalizowano w Kopenhadze, Waszyngtonie, Brazzaville, Kairze, New Delhi i Manili. Najwyższym organem decyzyjnym WHO jest Światowe Zgromadzenie Zdrowia (World Health Assembly), które corocznie w maju odbywa się w Genewie. Uczestniczą w nim delegacje wszystkich państw członkowskich. Głównym zadaniem Zgromadzenia jest określanie polityki Organizacji. Do innych zadań należy wybór Dyrektora Generalnego, nadzorowanie finansowania Organizacji oraz przegląd i zatwierdzenie proponowanego budżetu programowego. Zgromadzenie rozpatruje również raporty Rady Wykonawczej odnośnie podejmowanych akcji, badań, dochodzeń i sprawozdań.

   

  Najwyższym organem wykonawczym WHO jest Rada Wykonawcza (Executive Board).  Składa się ona z 34 odpowiednio wykwalifikowanych w dziedzinie zdrowia przedstawicieli państw członkowskich wybieranych na 3-letnią kadencję. Światowe Zgromadzenie Zdrowia, uwzględniając reprezentację geograficzną, wskazuje państwa członkowskie, które desygnują przyszłych członków Rady. Główne zebranie Rady, podczas którego ustala się agendę i przyjmuje rezolucje na nadchodzące Zgromadzenie, odbywa się w styczniu każdego roku. Wkrótce po obradach Zgromadzenia zwoływane jest drugie posiedzenie Rady dotyczące głównie spraw administracyjnych. Zasadniczym zadaniem Rady jest wdrażanie w życie  decyzji i polityk Zgromadzenia.

   

  Na czele WHO stoi Dyrektor Generalny, powoływany przez Zgromadzenie. Obecnie funkcję tę piastuje pochodząca z Chin dr Margaret Chan.

   

  Polska na forum WHO podkreśla konieczność walki z chorobami niezakaźnymi, w tym szczególnie powiązanymi z użyciem tytoniu, między innymi poprzez zacieśnienie współpracy międzysektorowej oraz angażowanie w te działania innych resortów. Zdaniem Polski wypełnienie przez społeczność międzynarodową założeń celów zrównoważonego rozwoju (SDGs) nie będzie możliwe bez zapewnienia dla wszystkich dostępu do bezpiecznych, skutecznych i dostępnych cenowo leków oraz szczepionek.

   

  Więcej informacji na stronie: www.who.int

   

   

   

   

  Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS - The Joint United Nations Programme on HIV and AIDS (UNAIDS) został ustanowiony przez Radę Społeczno-Gospodarczą (ECOSOC) w 1994 r., a działalność prowadzi od 1996 r. W ramach Programu realizowane są zadania z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, leczenia antyretrowirusowego i wsparcia osób żyjących z HIV i ich bliskich. Program tworzą (i współfinansują) podmioty wyspecjalizowane ONZ (tzw. cosponsors): UNHCR, UNICEF, UNDP, UNFPA, UNODC, UNESCO, ILO, WFP, WHO i Bank Światowy. W czerwcu 2012 r., po spełnieniu określonych kryteriów, decyzją 30. Rady Koordynacyjnej Programu UNAIDS, do Programu został włączony 11 podmiot: UN Women. Pracę wszystkich partnerów koordynuje Sekretariat UNAIDS (UNAIDS Secretariat) z siedzibą główną w Genewie.

   

  Rada Koordynacyjna Programu UNAIDS - Programme Coordinating Board UNAIDS (PCB UNAIDS) jest organem zarządzającym Wspólnym Programem NZ ds. HIV/AIDS – UNAIDS i do jej zadań należy m.in.:

  • Koordynowanie tworzenia strategii walki z epidemią HIV i AIDS na poziomie globalnym oraz wydawanie stosownych rekomendacji pomocnych w tworzeniu programów
   na poziomie regionów i w  poszczególnych krajach;

  • Koordynacja realizacji strategii UNAIDS przez 11 podmiotów wyspecjalizowanych ONZ współtworzących Program;

  • Rzecznictwo w zakresie realizacji zobowiązań przyjętych na forum międzynarodowym przez poszczególne kraje;

  • Ekspertyzy epidemiologiczne i problemowe w szeroko pojętym kontekście przeciwdziałania epidemii HIV i AIDS na świecie.

  PCB UNAIDS jest tworzone przez 22 państwa (reprezentacja wszystkich regionów), 11 organizacji współtworzących Program zajmujących na zmianę 6 miejsc w Radzie,  (tworzą tzw. Committee of Cosponsoring Organizations) i delegację społeczeństwa obywatelskiego (reprezentacja 5 różnych regionów: Afryka, Azja i Pacyfik, Europa, Ameryka Łacińska i Karaiby, Ameryka Północna).

   

  Polska była jednym ze współzałożycieli Rady i jej członkiem w latach 1998-2000 i 2010-2015;. W pozostałych latach nasz kraj był aktywnym obserwatorem jej działań. W 2011 r. Polska była Wiceprzewodniczącym Rady, a w 2012 r. pełniła funkcję Przewodniczącego PCB UNAIDS.


  Więcej informacji na stronie: www.unaids.org 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: