close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA PRACY

 •  

  Międzynarodowa Organizacja Pracy, zrzeszająca obecnie 187 państw członkowskich, powstała na mocy Traktatu Wersalskiego w 1919 r. U podstaw jej utworzenia legła m.in. potrzeba przeprowadzenia gruntownych reform społecznych po zakończeniu I Wojny Światowej i powszechne panujące wówczas przekonanie, że reformy te muszą być przeprowadzone na poziomie międzynarodowym. Znalazło to odzwierciedlenie w Konstytucji MOP,  której  Preambuła mówi: „Pokój powszechny i trwały może być zbudowany jedynie na zasadach sprawiedliwości społecznej”.

   

   W 1944 r., podczas odbywającej się w Filadelfii, Międzynarodowej Konferencji Pracy przyjęto drugi po Konstytucji akt statutowy Organizacji, tzw. Deklarację Filadelfijską. Przedefiniowano w ten sposób  cele i kierunki działania MOP poprzez przyjęcie następujących fundamentalnych zasad:

  • praca nie jest towarem;
  • wolność słowa i zrzeszania się są warunkiem nieodzownym trwałego postępu;
  • ubóstwo, gdziekolwiek istnieje, stanowi zagrożenie dla dobrobytu wszystkich.

   

  W 1946 r., MOP stała się pierwszą wyspecjalizowaną agendą nowo powstałej Organizacji Narodów Zjednoczonych, a w 1969 r., w 50-tą rocznicę powstania została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla.

   

  Międzynarodowa Organizacja Pracy charakteryzuje się unikatową w systemie Narodów Zjednoczonych trójstronną strukturą, w której przedstawiciele pracodawców i pracowników, tj. partnerzy społeczni, mają głos równy głosom rządowym w sprawie kształtowania polityki
  i programów Organizacji. Każda podejmowana decyzja jest decyzją trójstronną, uzgodnioną   zazwyczaj na bazie konsensusu.

   

  Międzynarodowe standardy pracy oraz kierunki polityki MOP omawiane i przyjmowane są podczas odbywających się corocznie sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy. Konferencja stanowi również międzynarodowe forum do dyskusji na temat globalnych problemów społecznych i zagadnień dotyczących pracy.

   

  Działalnością MOP kieruje Rada Administracyjna składająca się z przedstawicieli 28 rządów, 14 członków reprezentujących pracowników i 14 reprezentujących pracodawców. Organ ten odbywa spotkania w Genewie trzy razy w roku. Decyduje on o działaniach podejmowanych na rzecz realizacji polityki MOP, przygotowuje projekt programu i budżetu, który jest następnie przedkładany do przyjęcia podczas Konferencji oraz dokonuje wyboru Dyrektora Generalnego, który kieruje Międzynarodowym Biurem Pracy - stałym sekretariatem MOP. Dyrektor Generalny wybierany jest na pięć lat, z możliwością pełnienia funkcji przez dwie kadencje. Od 1 października 2012r. Dyrektorem Generalnym MOP jest Brytyjczyk, Guy Ryder, obecnie w drugiej kadencji.

   

  Aktualnie tematem kluczowym dla MOP, przygotowującej się do obchodów w 2019 roku setnej rocznicy powstania, jest 7 inicjatyw stulecia, w tym szczególnie inicjatywa „Przyszłość pracy” (Future of Work). Dynamicznie zachodzące zmiany na globalizującym się rynku pracy, rozwój nowych technologii, zmiany form i organizacji pracy, migracje i trendy demograficzne a także poważne zmiany klimatyczne spotęgowały w ostatnich latach potrzebę szybkiego reagowania MOP na wyzwania współczesności. Promowanie godnej pracy dla wszystkich znalazło również swoje ważne miejsce w Agendzie ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, cel nr 8. 

   

  Polska, będąca jednym z członków założycieli MOP, aktywnie uczestniczy w pracach Organizacji. Aktualnie jesteśmy członkiem tytularnym Rady Administracyjnej, z mandatem na lata 2017-2020.

   

  Więcej informacji na temat MOP można uzyskać na stronach: www.ilo.org oraz http://www.dialog.gov.pl/dialog-miedzynarodowy/miedzynarodowa-organizacja-pracy/

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: